बैशाख २९ गते गएको भुकम्पमा सिसी टि भि ले खिचिएको भिडियो    Download

 850 views
comments powered by Disqus
Title :: बैशाख २९ गते गएको भुकम्पमा सिसी टि भि ले खिचिएको भिडियो

CCTv Footage During EarthQuake at Nepal 2015 

earthquake 2015 nepal