Merai Bhantheu Arkailai Suhayeu by Resham Thapa & Udhab Karki    Download

 997 views
comments powered by Disqus
Title :: Merai Bhantheu Arkailai Suhayeu by Resham Thapa & Udhab Karki

Merai Bhantheu...
Album: Best of Resham Thapa
Singer: Resham Thapa / Udhab Karki / Uma Bidari / Geeta Devi
Music: Resham Thapa
Lyrics: Resham Thapa
Direction: Bhuwan Shrestha

Resham Thapa       Udhab Karki