Shishir Batas - Kagendra Sangam Khatri & Sunita K.C    Download

 48 views
comments powered by Disqus
Title :: Shishir Batas - Kagendra Sangam Khatri & Sunita K.C

Song:- Shishir Batas
Vocal:- Kagendra Sangam Khatri & Sunita K.C
Lyrics:- Kagendra Sangam Khatri
Music:- kiran Khatri
Director:- Babita shrestha
Cinematographer:- Mukesh Humagian
Editor:- Rajesh Kumar
Model:- Bimal Adhikari & Ayushma Karki
Kagendra Sangam Khatri       Sunita K.C