Yo Ke Ho (Movie Song - How Funny) by Dipak Limbu & Milan Amatya    Download

 669 views
comments powered by Disqus
Title :: Yo Ke Ho (Movie Song - How Funny) by Dipak Limbu & Milan Amatya

Singers : Dipak Limbu & Milan Amatya

Actors : Dayahang Rai, Keki Adhikari, Priyanka Karki, Nisha Adhikari, Anoop Bikram Shahi

Music: Suresh Adhikari

Lyrics: Shan Basnyat

Milan Amatya       Deepak Limbu